Avís Legal

1) QUI SOM?

Codorníu, SA amb domicili social a Can Codorníu, Avinguda Jaume Codorníu sense nombre, Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona, Espanya) i N.I.F .: A-08.014.953.
Telèfon: 902 10 28 23
Adreça de correu electrònic: web@codorniu.com
Dades d'inscripció en el Registre Mercantil: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 23.827, foli 45, Full número B-62.284.

2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Aquest document (d'ara endavant denominat com Avís Legal) té per objecte regular l'ús de la pàgina web (en endavant anomenat web) que Codorníu posa a disposició del públic en l'URL https://www.codorniu.com.

La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d'Usuari i, suposa l'acceptació plena per aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en el present Avís Legal.

Codorníu pot oferir a través del web, serveis o productes que podran sotmetre's a unes condicions particulars sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret.

3) ÚS CORRECTE DEL WEB

L'Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir una normal gaudi del web per altres Usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el web de Codorníu.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Codorníu presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de Codorníu o de tercers.

4) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de Codorníu i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen al web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el web estan protegits per la Llei.

Codorníu no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els serveis oferts en el mateix.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció (excepte per a ús privat), distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de Codorníu o del titular dels mateixos.

5) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

5.1. Responsabilitat per l'Ús del Web

L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant Codorníu, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari.

Tot i que Codorníu emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació fefaent al web, això no garanteix la inexistència de possibles inexactituds, errors i/o omissions.

L'Usuari és l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Codorníu basada en la utilització per l'Usuari del web. Si és el cas, l'Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a Codorníu amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

5.2. Responsabilitat pel funcionament del web

Codorníu exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a Codorníu.

Així mateix, Codorníu també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Codorníu.

Codorníu està facultat per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

5.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el web poden conduir a l'Usuari a altres webs gestionats per tercers.

Codorníu declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret.

Codorníu queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l'Usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

6) DADES PERSONALS

Codorníu tractarà les dades que faciliti el Client de conformitat amb la Política de Privacitat, que es pot consultar al link següent: Política de Privacitat.

7) OBSERVACIONS DE L'USUARI

L'Usuari garanteix que la informació, material o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a Codorníu a través del web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

La informació, materials o observacions que l'Usuari faciliti a Codorníu es consideraran no confidencials, reservant-se Codorníu el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

8) MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS

Codorníu es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d'ús del web. L'Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

9) JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

En cas de conflictes en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions contractuals, tractant-se de consumidors finals, d'acord amb la normativa aplicable seran competents els Jutjats del lloc de compliment de l'obligació o els del domicili de la part compradora. En el cas que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

©2008 BACH. Tots els drets reservats. BACH és un celler del Grup Codornìu

El vi només es gaudeix amb moderació

WINEinMODERATION.eu - Art de Vivre