Política de Privacitat

Codorníu, S.A. (d'ara endavant, CODORNÍU), Edifici Alta 1 - Av. Països Catalans, número 38, (08950) Esplugues de Llobregat, i correu electrònic web@codorniu.com, serà responsable de les dades personals facilitades per vostè a través dels formularis habilitats a aquest efecte en aquesta pàgina web, així com de les dades a les quals CODORNÍU accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, sol·licituds o utilització dels serveis oferts a través d'aquesta pàgina web.

CODORNÍU tractarà les seves dades personals amb la finalitat o finalitats concretes indicades a cadascun dels formularis de recollida de dades a aquests efectes en aquesta pàgina web, així com, en el cas que adquireixi un dels nostres productes o contracti un dels nostres serveis, remetre-li comunicacions comercials sobre productes o serveis propis similars a aquest producte o servei.

En alguns dels formularis esmentats se li demanarà el consentiment per tal que puguem tractar les seves dades per enviar-li comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, sobre els productes i/o serveis oferts per les diferents companyies del Grup Codorníu. Vostè podrà consultar el llistat de societats del nostre grup que desenvolupen la seva activitat en el sector vinícola en el següent link http://www.codorniuraventos.com/ca/wineries.

L'informem que les dades personals sol·licitades a través de cadascun dels formularis habilitats a aquest efecte en aquesta pàgina web són les estrictament necessàries per a la consecució de la finalitat indicada en cadascun dels esmentats formularis, de manera que si no ens facilita aquestes dades no podrem prestar-li el servei sol·licitat, gestionar el registre sol·licitat, dur a terme la venda sol·licitada, facilitar-li la informació requerida, etc., que en cada cas correspongui.

El tractament de les seves dades personals per part de CODORNÍU té com a base legal la prestació dels serveis en cada cas sol·licitats per vostè, o l'execució i manteniment de la relació requerida per vostè com a conseqüència de les compres que, si escau, dugui a terme mitjançant aquesta pàgina web.

L'enviament de comunicacions comercials sobre els productes i/o serveis oferts per les diferents Companyies del Grup Codorníu està basat en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la prestació dels corresponents serveis sol·licitats o el manteniment de la relació que mantingui amb nosaltres.

Tant les dades personals que ens proporcioni com les obtingudes per la seva navegació o les seves sol·licituds es conservaran mentre vostè no en sol·liciti la supressió.

Així mateix, l'informem que CODORNÍU gestiona els seus serveis de correu electrònic a través del proveïdor d'aquests serveis, International Business Machines Corporation (IBM), a l'empara de l'acord EU-US Privacy Shield. - Informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/list .

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si CODORNÍU està o no tractant dades personals que li concerneixin. Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran, igualment, oposar-se al tractament de les seves dades. CODORNÍU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, els interessats tenen dret a rebre, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, les dades personals que li incumbeixin que ens hagin facilitat, i a transmetre-les a un altre responsable.

En qualsevol moment els interessats podran exercir aquests drets i la revocació dels consentiments, si escau, prestats, mitjançant carta dirigida a Codorníu, S.A., Edifici Alta 1 - Av. Països Catalans, 38, 08950 Esplugues de Llobregat, o remetent un e-mail a web@codorniu.com. En aquest sentit, l'informem que té a la seva disposició models d'exercici dels drets esmentats a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ CanalDelCiudadano/derechos/ principales_derchos/index-idca-idphp.php).

Si l'interessat ho considera oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment si considera que no hem satisfet degudament l'exercici dels seus drets en aquest sentit. Aquesta reclamació podrà presentar-la davant l'esmentada autoritat mitjançant les diferents opcions que la seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ofereix.

©2008 BACH. Tots els drets reservats. BACH és un celler del Grup Codornìu

El vi només es gaudeix amb moderació

WINEinMODERATION.eu - Art de Vivre